Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Batishop Hoofdzetel Batishop.be Zwaaikomstraat 5 B-8800 ROESELARE Tel.: 051/63 68 54 info@batishop.be www.batishop.be ********************************************************* Levering ********************************************************* Alle Belgische leveringen worden kosteloos geleverd en afgehandeld, of kunnen gratis afgehaald worden. Bij afhaling wordt automatisch 3% korting verrekend bij uw bestelling op de webshop. Na uw bestelling wordt u per mail op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling. Levertermijn is afhankelijk van voorraad op moment van uw bestelling. Webshopbestellingen worden momenteel enkel in België geleverd. ********************************************************* Betaling ********************************************************* - Via overschrijving - Bij afhaling - Voor partners: betalingstermijn onderling af te spreken ********************************************************* Transporten ********************************************************* Er dient op de dag van levering steeds iemand op de firma aanwezig te zijn teneinde de goederen in ontvangst te nemen. Zoniet, wordt bij tweede aflevering wel transport in rekening gebracht. Voor volumineuze goederen is een heftruck noodzakelijk bij levering, door de klant te voorzien. Colli’s en kleine pakketten tot deur geleverd. Geen installatie inbegrepen. Indien installatie gewenst, gelieve ons te contacteren. De transporteur is verantwoordelijk voor de door ons aan hem toevertrouwde producten, alsook de staat ervan tot zijn eindbestemming. De koper wordt geacht de rechten van de verkoper te behoeden volgens de wettelijke normen en termijnen, in het bijzonder door de kwaliteit en hoeveelheid van de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst van de goederen te controleren. Ingeval van niet-naleving van deze formaliteiten door middel van een aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na levering van het materiaal zal het bedrag van de schade ten laste van de koper vallen. Gratis verzending geldt op alle standaardprijzen, niet op actieprijzen, beursprijzen of promoties, tenzij uitdrukkelijk vermeldt staat dat verzending ook bij deze tijdelijke prijzen gratis is. ********************************************************* Voorstellen en prijslijsten ********************************************************* Alle weergegeven prijzen zijn exclusief 21% Belgische BTW, tenzij anders vermeld. Alle voorstellen, prijslijsten, voorwaarden of offerten, karakteristieken van de uitgegeven producten door de verkoper, alsook de catalogi, drukwerken, prijslijsten en andere handels- of technische documenten kunnen niet als een definitief aanbod beschouwd worden en hebben een louter indicatieve waarde. Zodoende kunnen onze prijzen gewijzigd worden in functie van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en/of andere belastingen, sociale lasten, kosten van de grondstoffen, energiekosten en/of valuta. In geval van het bericht van ontvangst van het contract aan de koper kunnen onze prijzen en de kenmerkende karakteristieken van onze producten slechts met eenstemmigheid van beide partijen gewijzigd worden. ********************************************************* Garantie ********************************************************* We garanderen 20 jaar op de behuizing 1 jaar op alle elektrische onderdelen voor bedrijven en 2 jaar op de elektrische onderdelen voor particulieren. Garantie is slechts geldig na het ontvangen verklaren van de installatie- en gebruikshandleiding. ********************************************************* Effluent garantie ********************************************************* We garanderen een zeer hoge effluentgarantie. Wij kunnen enkel genormeerd lozingswater garanderen indien het influent ook voldoen aan de Europese normering. ********************************************************* Influent normering ********************************************************* Maximum Influent waarden per persoon /Dag * * gebaseerd op 150 liters / IE / dag ( 24 uur ) BZV 60 gram CZV 135 gram ZS 90 gram T-N 10 gram T-P 2 gram Onderhoud Iedere installatie dient onderhouden te worden. Vraag daarom op voorhand een servicecontract voor het onderhoud van uw installatie. Advies Technische tekeningen en advies worden aanzien als een meerkost. Technisch tekenbureau 55 € / uur Prodall adviseur 65 € / uur Algemeenheden Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde overeenkomst tussen verkoper en koper zijn de huidige verkoopsvoorwaarden toepasbaar op al onze verkopen en verkoopofferten, niettegenstaande alle tegenstrijdige maatregelen voorkomend op bestelbonnen of andere documenten uitgegeven door de aankoper die dus uitdrukkelijk geweigerd worden. De huidige voorwaarden worden altijd als een eerste zending beschouwd. Leveringstermijnen Behoudens opzettelijke of ernstige fouten kan een laattijdige levering geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot enige schadevergoeding. Een bestelling van materialen, klaar om geleverd te worden, kan door de koper niet vertraagd (uitgesteld) worden, tenzij alle kosten en/of schade, alsook de risico’s die hieruit volgen, door de koper gedragen worden. Overmacht en onvoorziene omstandigheden Overmacht stelt de verkoper vrij om, totaal of gedeeltelijk, elke markt of bestelling te verbreken (ontbinden), of de uitvoering uit te stellen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Als overmacht gelden onder meer oorlogstoestanden, quarantaines, gedeeltelijke of algemene stakingen, lock-out, muiterijen, machineschade, ongevallen, branden, ontploffingen en alle mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien en die, hetzij bij de verkoper, hetzij bij zijn leveranciers, een normale productie of regelmatige levering van grondstoffen, brandstoffen en voorraden alsook de leveringen van materialen kunnen verhinderen. Uitlevering en controle van speciale producten. Het uitleveren en de controle van speciale producten gebeurt in onze bedrijven of wordt geacht daar te gebeuren. Wenst de koper deze materialen zelf te controleren voor de afhaling of verzending, dan zal hij op de hoogte worden gebracht van de datum waarop hij tot controle kan overgaan. Toestand van de koper Indien de toestand van de koper verandert ten gevolge van o.a. overlijden, onbekwaamheid, faillissement, concordaat, gerechterlijk akkoord, kennelijke insolvabiliteit, liquiditeits-problemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap behoudt de verkoper zich het recht voor om waarborgen te eisen tot voldoening van het volledig openstaande bedrag en om elke verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de nodige waarborgen opnieuw verkregen zijn. Betaling Alle risico’s en betalingskosten zijn ten laste van de koper. In geval van niet-betaling of zelfs gedeeltelijke betaling zal het bedrag van de facturen zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 € per factuur. De koper kan geen retentierecht noch schuldvergelijking tegenwerpen. Iedere betaling door de koper wordt geacht te geschieden ter voldoening van de oudste openstaande vordering. Het verschuldigde bedrag van elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest met een minimum van 12 %, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een rechtmatige vergoeding voor advocaatkosten en/of proceduretoeslag krachtens artikel 6 van de wettekst van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen achterstallige betalingen tijdens commerciële overeenkomsten, onder voorbehoud van verhoging of verlaging van de vordering in de loop van het geding. Eigendomsrecht In geval van niet-betaling op de vervaldatum behoudt de verkoper zich het recht over te gaan tot juridische oplossingen of gerechtelijke verkoop. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Batishop tot volledige betaling en de koper verbindt er zich toe de koopwaren niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren eigendom blijven van de verkoper. De risico’s zijn ten laste van de koper. De termijnbetalingen kunnen aangewend worden als vergoeding van de door ons gederfde winst of verlies en/of compensatie van eventuele andere schuldvorderingen. Klachten en verantwoordelijkheden Onze producten werden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zijn onderworpen aan wisselvalligheden of schommelingen in de grondstoffen. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de schade opgelopen tijdens het plaatsen van onze producten, indien deze niet conform de regel der kunst of plaatsingsrichtlijnen uitgevoerd werden, alsook de breuken of beschadigingen voortvloeiend uit het verkeerd opslaan van onze koopwaren door de koper. Alle zichtbare gebreken of andere fouten op onze producten, vastgesteld bij de uitvoering van een bestelling, dienen ons binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen door de koper gemeld te worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat betreft de gevolgen bij het gebruik van een koopwaar met zichtbare fouten. Zonder voorbehoud van wettelijke schikkingen op gebied van verantwoordelijkheid van niet- conforme producten (gebrekkige) blijft onze eventuele verantwoordelijkheid, in geval van verdoken fouten), alleen beperkt tot de vervanging van de verkochte producten. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals, en niet beperkt, de kosten van laden en/of lossen, verwante kosten, winstderving, … Bevoegdheden Alle overeenkomsten, afgesloten door Batishop, worden beheerst door het Belgische recht. Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Kortrijk. Niettemin behouden wij ons het recht om af te zien van de clausules van de hierboven vermelde toegewezen bevoegdheden om de geschillen te onderwerpen aan de rechtbank van de woonplaats of verblijf van de koper. Met uitzondering tot de beschikking tot verborgen gebreken worden onze overeenkomsten niet beheerd door het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, maar exclusief door het Belgische Recht. Herroepingsrecht 13.1 Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Elk product dat wordt verkocht wordt duidelijk gefotografeerd alsook gecatalogiseerd teneinde misbruik van het herroepingsrecht te vermijden. Wordt van het herroepingsrecht misbruik gemaakt, dan wordt deze klant onmiddellijk van de webshop geblokkeerd en intern op een zwarte lijst geplaatst. 13.2 Bij levering van diensten: 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 13.3 Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 13.4 Uitsluiting herroepingsrecht 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop